Twe Marzenie

42 teksty – auto­rem jest Twe Marze­nie.

Jes­tem jak kop­ciu­szek , nie mam nic prze­ciw­ko mo­noton­nym pra­com do­mowym , ale chciałabym w życiu zaz­nać cze­goś ciekaw­sze­go i również dożyć swo­jego 'hap­py endu' 

myśl
zebrała 23 fiszki • 5 lipca 2010, 01:01

Coś mu obiecałam ,
i nie byłam w sta­nie się z te­go wywiązać,
Nie wie­działam jak Mu to powiedzieć,
I wyz­wał mnie od najgorszych,
Po­wie­dział że zro­biłam to specjalnie,
A ja tyl­ko chciałam aby mnie przy­tulił i po­wie­dział dzięku­je .! 

myśl
zebrała 10 fiszek • 4 maja 2010, 18:03

Niena­widzę ludzi którzy ocze­kują od ciebie bar­dzo dużo a chyt­rzą się dać co­kol­wiek w zamian. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 2 maja 2010, 19:16

Dlacze­go te życie mu­si być aż tak skomplikowane?
On jest je­den nas dwie , on nas lu­bi my lu­bimy je­go, jed­na chce zro­bić krok do przo­du i dru­ga tez i tak ze sobą ry­wali­zuje­my az pew­nie w końcu i stra­cimy siebie i jego! 

myśl
zebrała 10 fiszek • 29 kwietnia 2010, 22:20

Gdy tyl­ko cię widzę,
szyb­ko cho­wam się za ple­cami ko­leżanek ,
żebyś tyl­ko mnie nie zobaczył,
lecz w głębi ser­ca chce żebyś mnie zauważył.! 

myśl
zebrała 10 fiszek • 28 kwietnia 2010, 17:48

Tęsknie za tym dniem ,
gdy przy­tulałeś mnie na pożegnanie,
i mówiłeś ' pa Kochanie'.
Te­raz mu­si wys­tar­czyć mi tyl­ko machnięcie ręką i słowo 'narazie'. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 27 kwietnia 2010, 17:49

Wychodzę ze szkoły,
idę powoli,
uda­je zmęczoną,
cze­kam aż mnie dogonisz.
Idziesz , mówisz cześć,
A ja jes­tem tyl­ko wsta­nie się za­rumienić i wy­bełko­tać parę niewy­raźnych słów. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 26 kwietnia 2010, 18:50

Ile mam Cię jeszcze namawiać,
Abyś mi zaufał ,
I poszedł za mną,
Do mej krainy czarów.! 

myśl
zebrała 18 fiszek • 25 kwietnia 2010, 17:52

Ro­bi mi się nie dob­rze gdy zno­wu widzę cie w miej­scu pub­licznym z nią,
Ob­ma­cani,przyk­le­jeni do siebie,
I po­myśleć ze tak wygląda­liśmy kiedyś ra­zem ,
Aż wstyd się przyznać.! 

myśl
zebrała 9 fiszek • 24 kwietnia 2010, 23:37

Ludzie za­pomi­nają o to­bie ,
Cho­ciaż ty sta­rasz się o nich pamiętać,
Wal to ,
Idź przed siebie i na­wet się za ni­mi nie oglądaj.! 

myśl
zebrała 17 fiszek • 21 kwietnia 2010, 22:47

Twe Marzenie

Twe Marzenie

Użytkownicy
S T U
Kalendarz
Aktywność